"mouse over"
for English menue
 
 

Electrohype 2008 presenterade arbeten av följande konstnärer:

  Electrohype 2008 presented works by following artists:
     
Doug Back, CA    
Sticks, 1979    
 
     
Sticks är ett konstverk som skapades för snart trettio år sedan. Verket består av glasfiberpinnar som är monterade på ett antal stegmotorer. Motorerna är kopplade så att de byter riktning om pinnarna krockar med varandra, som om de inte tycker om beröring. Till slut tycks de kollektivt komma överens om ett mönster där de kan rotera fritt utan att stöta i varandra.   Sticks is an artwork constructed almost thirty years ago. It consists of a number of geared down stepper motors with fibreglass sticks mounted on shafts. If a stick touches another they reverse directions, as if they don’t like touching. In the end they seem to agree on a common pattern where they can rotate freely.
     
     
Ralf Baecker, DE    
Rechnender Raum (Calculating Space), 2007    
 
     
Rechnender Raum är en kinetisk skulptur som baseras på enkla algoritmer gjorda för att simulera biologiska system. Skulpturen är en mekanisk variant av ett neuralt nätverk. Den försöker kompensera för störningar, men varje försök skapar en ny impuls som i sig ger upphov till nya störningar.   Rechnender Raum is a kinetic sculpture based on simple algorithms created to simulate biological systems. The sculpture is a mechanical version of a neural network. It tries to compensate disturbances, but every attempt produces a new impulse, causing new disturbances.
     
     
Serina Erfjord, NO    
Cold Stain (Kall fläck), 2008    
 
     
Cold Stain samlar upp fuktigheten i luften genom att frysa den till en isfläck. Verket består av ett kylelement och en metalllplatta.   Cold Stain collects humidity in the room by freezing it to a spot on the wall. The work consist of a refrigerator and a metal plate.
     
Serina Erfjord, NO    
Black Stain (Svart fläck), 2008    
 
     
Black Stain är en fläck på väggen som ständigt skiftar konsistens. Verket består av en elektromagnet och en magnetisk vätska, ferrofluid.   Black Stain is a spot located on the gallery wall with a constantly shifting consistency. The work consist of an electro magnet and a fluid magnetic liquid, ferrofluid.
     
Serina Erfjord, NO    
Sparkl (Gnista), 2008    
 
     
Sparkl (Gnista) är en löst hängande elektrisk kabel som det ibland slår gnistor ifrån. Verket består av en kabel och en piezo.   Sparkl is a piece of electrical cord hanging from the ceiling, which sometimes emits sparks. The work consist of a piezo and a cabel.
     
     
Kerstin Ergenzinger, DE    
Studie zur Sehnsucht / Study for longing, 2007    
 
     
Studie zur Sehnsucht är en kinetisk reaktiv installation som simulerar ett landskap och dess förändringar. Installationen påverkas av mikroseismiska aktiviteter i marken, samtidigt som den är känslig för de svaga skiftningar i golvet som orsakas av besökarnas rörelser.   Studie zur Sehnsucht is a kinetic reactive installation simulating a changing landscape. The installation is influenced by micro-seismic activities in the ground and is sensitive to fine shifts in the floor caused by the visitor.
Installationen är utvecklad i samarbete med Thomas Laepple (Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research Bremerhaven).   The installation is developed in cooperation with Thomas Laepple (Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research Bremerhaven)
     
     
Jessica Field, CA    
Semiotic Investigation into Cybernetic Behavior, 2003    
 
     
SICB är en robotinstallation i form av en realtidsperformance. ALAN och CLARA är två robotar som försöker kommunicera med varandra utifrån helt olika utgångspunkter. ALAN kan endast uppfatta rörelser och CLARA kan bara uppfatta avstånd. På de två displayerna kan man följa deras konversation när de försöker jämka samman sina respektive världsbilder.   SICB is a robot installation set up as a real-time performance. ALAN and CLARA are two robots trying to communicate their different views of the world. ALAN can only register motion and CLARA can only observe distance. The two displays show how they are trying to reach a common understanding from their different standpoints.
SICB är producerad med ekonomiskt stöd från Daniel Langlois Foundation for Art, Science, and Technology.   SICB, with the financial assistance of The Daniel Langlois Foundation for Art, Science, and Technology.
     
     
Voldemars Johansons, LV    
Aero Torrents, 2007    
 
     
Aero Torrents är en audiovisuell vatteninstallation som projicerar vågrörelser på en vattenyta med hjälp av ljud. Mönstren styrs av meteorologiska data som har insamlats under de senaste årens extrema stormar i Europa.   Aero Torrents is an audio-visual installation that projects waveforms by sonic vibrations on the surface of water. The wave patterns are derived from meteorological data acquired during recent extreme storms in Europe.
     
     
Diane Morin, CA    
Articulation, 2005  
 
   
     
Articulation är en platsspecifik installation som består av motorer, duschmunstycken av porslin, mekaniska delar från leksaker och musikinstrument. Objekten rör sig klumpigt på golvet och mekaniska strömbrytare känner av deras ungefärliga läge så att de kan påverka varandra och ändra riktning och hastighet.   Articulation is a site-specific installation consisting of a group of mechanisms made of motors, porcelain showerheads, mechanical elements from toys and musical instruments. The objects move awkwardly on the floor and mechanical switches monitor their positions, so that they can change or influence the direction or speed of others.
     
     
Diane Morin, CA    
Capteurs d'ombres, 2006-2008    
 
     
Capteurs d’ombres är en ljudinstallation där ett flertal gamla byrålådor, plasttrattar, rör och elektronik är sammankopplade. Vita lysdioder tänds och släcks, fragment av objekt inuti lådorna animeras, både av det skiftande ljuset och av de mekaniska rörelserna. På en halvgenomskinlig yta projiceras skuggor av objekt. En del objekt ger ifrån sig ljud som fångas upp av kontaktmikrofoner.   Capteurs d’ombres is a sound installation in a dark space. Several old drawers, plastic funnels, pipes and electronic circuits are connected together and white LEDs turn on and off. Fragments of objects inside the drawers are animated, both by the shifting light and by mechanical movements. Shadows of the objects are projected on a translucent surface. Some of the objects produce sound which is captured by contact microphones.
     
     
Kristoffer Myskja, NO    
Konspirerende Maskin, 2006    
 
     
Konspirerende maskin är en skulptur konstruerad som en klassisk mekanisk speldosa men här finns också små elektroniska komponenter. Varje högtalare spelar upp kombinationer av konsonanter och vokaler med två olika röster, som ger intryck av ett samtal.   Conspiring Machine is a sculpture constructed like a classic mechanical music box, but there are also small electronic components. Each speaker is playing combinations of consonants and vowels, with two different voices, giving the impression of a conversation.
     
     
Kristoffer Myskja, NO    
Regel 30, 2008    
 
     
Regel 30 är en strikt mekanisk maskin som utför en strikt matematisk process, en så kallad cellulär automat. Rad efter rad följs samma enkla regel för huruvida hål ska slås eller inte, Regel 30. En hel cykel tar 24 minuter.   Rule 30 is a strictly mechanical machine, running a strictly mathematical process, a so-called cellular automaton. Row by row it follows the same simple rule whether to punch a hole or not, Rule 30. A full cycle takes 24 minutes.
     
     
Erik Olofsen, NL    
Public Figures, 2007    
 
Public Figures är ett videoverk där en tunnelbaneperrong förvandlas till en scen för offentliga och privata angelägenheter. Från ett tunnelbanetåg som anländer till en station dokumenterar Olofsen händelserna på perrongen i extrem slow motion med hjälp av en höghastighetskamera   Public Figures is a video work where a subway station platform is turned into a stage uniting public and private matters. By means of a high-speed camera and the use of slow motion Olofsen documents the impressions from an arriving train in a subway station.
     
     
Bill Vorn, CA    
Evil/Live 2, 2004    
 
     
Evil/Live 2 är en ljusinstallation som baseras på den klassiska algoritmen Game of Life. Varje lampa representerar en individ i en extremt förenklad modell av hur liv kan organisera sig. Individerna föds, lever eller dör enligt enkla regler som styrs av den närmaste omgivningen.   Evil/Live 2 is a light installation based on the classical algorithm Game of Life. Each light represents an individual in an extremely simplified model of how life can be self-organizing. The individuals are born, live or die according to simple rules governed by the surrounding neighbourhood.