Svensk och nordisk atlas för datorbaserad och högteknologisk konst.
- med referenser till övriga Europa och resten av världen
Kartläggning av datorbaserad och högteknologisk konst.
Datorbaserad och högteknologisk konst är en ny genre som är på framfart. Eftersom vi befinner oss i en ständig accelererande teknologisk utveckling är konstnärens roll som analytiker och frågeställare viktigare än någonsin. Inte bara som tolkare av vår egen samtid men också som motvikt till den ständiga ström av nya teknoligiska lösningar som påverkar våra liv och samtidigt håller på att fylla våra privata och offentliga rum.
Genom arbetet med Electrohype har vi fått en unik möjlighet att komma i kontakt med ett stort antal nordiska och internationella aktörer inom datorbaserad och högteknologis konst och samtidigt fått tillfälle att följa utvecklingen av den nya konsten på nära håll. Dock har vi märkt att det är många av dessa aktörer som inte känner till varandra och en stor publik som inte känner till aktörerna, konsterna och resurserna som finns. Därför vill vi sammanställa ett verktyg som kan hjälpa de som är intresserade att hitta rätt, i form av en liten atlas.
Målet med vårt kartläggningsprojekt är att sammanställa en begriplig guide för de som vill orientera sig i det nya landskap som håller på att träda fram i den nya konsten. Vi vill inte sammanställa statistik som relaterar till ekonomi, medlemssiffror, utrustning och liknande.
Denna typen av undersökningar har gjorts tidigare och målgruppen är ofta beviljande myndigheter och andra institutioner. Vår målgrupp är alltså utövande konstnärer, konstorganisationer, media verkstäder, konstintresserad publik och andra som önskar få en bättre insikt i vad ny konst handlar om, vad denna konstform kan bjuda på, och vart man kan komma i kontakt med den.
Vi vill göra en kartläggning av så många element som möjligt inom datorbaserad och högteknologisk konst i Norden och samtidigt länka till vissa europeiska och Internationella organisationer som är relevanta för utvecklingen här hemma. Kartläggningen skall göras på flera nivåer och utföras via skriftlig kontakter, intervjuer och ett antal resor.
Projektet skall redovisas parallellt i pappersform och elektroniskt, den elektroniska varianten kommer uppdateras och redistribueras med jämna mellanrum medan pappersvarianten kommer att ges ut vid ett engångstillfälle. Det färdiga atlas skall innehålla kartor, kontakt information och presentationer samt smakprov på konst som faller inom ramen för datorbaserad och högteknologisk konst. Atlasen kommer att bli en bra informationskälla för och med utövare, verkstäder, intresseorganisationer, utställningsmöjligheter och teoretiska resurser.

Atlas of Nordic computer based and high technological art
– with European and International references

A survey of computer based and high technological art
Computer based and high technological art is an advancing genre. In the accelerating technological development the role of the artist as an analytic and questioner is more important than ever before. Not only as an interpreter of our time but also as a counterbalance to the endless flow of technological elements imposing on our private and public space.
Through the work process with Electrohype we have had an unique opportunity to get in touch with a large number of Nordic and international individuals and groups working in the field of computer based art. At the same time we have been able to follow the development in the new art at close range. Nevertheless we have noticed that many of the actors on the new media art scene do not know about each other, and at the same time there is a huge audience wanting to see and experience and learn more about this art form. Therefore we have decided to compile a tool for those who want to know and learn more, a tool in the shape of a small atlas.
The project goal is to compile an intelligible guide with and not just collect statistics regarding funding, number of members, equipment etc. There is already many of these surveys available and these are most often meant to target governments, funding bodies and other institutions.
Our target group is artists, galleries, museums, and the public that is interested to learn more about the genre of computer based and high tech art. We will present examples and provide info on how and where to see more art and find other resources in this field.
We will try to cover as much as possible in the field of computer based and high technological art in the Nordic region but also make some references to other European and international organizations that are of importance for the development in the Nordic region.The survey will be carried out in several levels ranging from mail contact, phone interviews, and visits.
The result of the survey will be presented in parallel media, both on paper and in electronic format. The paper version will only be published once while the electronic version will be re distributed periodically. The atlas will contain maps, contact info and examples/samples on art
Representing the genre we are working for. The atlas will be a good source for information for artists, electronic workshops, galleries, and the art interested public.