ELECTROHYPE 2004
ELECTROHYPE 2004
Nordisk biennal för datorbaserad och högteknologiskkonst Third Nordic biennial for computer-based and high technological art
27 november 2004 – 23 januari 2005 November 27 2004 – January 23 2005
   
   
Electrohype 2004 är den tredje stora Electrohype utställningen som visas i Malmö och blir också den tredje nordiska biennalen för datorbaserad konst. Datorbaserad konst är konst som skapas och visas med hjälp av datorer. Electrohype 2004 is the third major Electrohype exhibition to be shown in Malmö and is also the third Nordic biennial for computer-based art. Computer-based art is art which is created and displayed with the aid of computers.
Vi påverkas alla av datorer och deras närvaro. Även om man inte har en hemma eller på arbetet måste man relatera till dessa maskiner. De finns i din mobiltelefon, i bankomaten och i din bil. De kan göra allt från att hjälpa dig hitta information, se till att hissen stannar på rätt våning eller till att skapa konst. We are all influenced by computers and their presence. Even if we do not have one at home or at work, we must relate to these machines. They are in your mobile phone, the cash dispenser, and your car. They can do everything from helping you to find information or ensuring that the lift stops at the right floor, to creating art.
Temat för biennalen Electrohype 2004 är perspektiv. Det är ett tema som passar mycket bra för en konstform som har utvecklats med en extrem hastighet de senaste åren. Nu är det dags att stanna upp lite och blicka bakåt, och till sidan, och se hur dagsläget är. Datorbaserad konst fick sitt stora genombrott runt 1994 i samband med att Internet blev öppnat för civil trafik. Den teknologiska konsten har utvecklat sig parallellt med teknologin i övrigt, men på sitt helt egna sätt. Den har i ett konstnärligt perspektiv försökt att spegla relationen människa – teknologi. En relation som berör oss alla antingen vi vill det eller ej, en relation som gör sig ständigt mer gällande. The theme of the Electrohype 2004 biennial is perspective. It is a theme which is very well suited to an art form that has developed extremely rapidly in recent years. It is now time to pause a bit and look back and sideways to see what the current situation is like. Computer-based art made its big breakthrough around 1994 when the Internet was opened up for civilian use. Technological art has developed in parallel with technology in general, but in its own unique way. It has tried from an artistic perspective to reflect the relationship between humans and technology. This relationship influences us whether we wish it to or not and is a relationship which is more and more in evidence.
   
Peter Flemming, CA
Manual
Mogens Jacobsen, DK
POM 2 / I Hear Denmark Singing
   
Electrohype 2004 presenterar arbeten av ett tjugotal konstnärer. Huvudvikten ligger på nordiska konstnärer, men även ett antal konstnärer som arbetar utanför Norden har inbjudits. Detta för att ge utställningen en större bredd och variation, men också för att skapa kontakter mellan nordiska och internationella konstnärer. Årets biennal kommer att skilja sig från de tidigare genom att färre verk är direkt interaktiva för publiken, men samtidigt kommer flera av verken att på sitt eget sätt reflektera över vår relation till teknologi. På så sätt närmar sig utställningen en tredelad brytpunkt mellan människa, konst och teknologi. Electrohype 2004 presents the works of some twenty artists. The main focus is on Nordic artists but a number of artists working outside the region have also been invited. This was done in order to give the exhibition greater breadth and variation but also to create contacts between Nordic and international artists. This year’s biennial will differ from its predecessors in that fewer works are directly interactive with the public, but more of the works will reflect in their own way upon our relationship with technology. In this way the exhibition approaches a tripartite point of interface between humans, art and technology.
   
Magnus Wassborg & Tore Nilsson, SE
Natural Environment
Tania Ruiz Gutierrez, CL
Plaza II
   
Electrohype 2004 innehåller också en liten, men viktig samling historiska verk av svenska konstnärer. Konstnärer som var tidigt ute med att använda digitala verktyg för att göra bildkonst. Sverige var i sin tid ett föregångsland för experimenterandet med bildkonst och ny teknologi och de arbeten som skapades i perioden 1960 – 1985 utgör en viktig del av samtidskonstens historia. De digitala pionjärerna är idag kanske viktigare än någonsin inte bara historiskt utan även för framtiden. Electrohype 2004 also contains a small but important collection of historical works by Swedish artists. These artists were among the first to use digital tools to make art. In its day Sweden was a leading country in the experimentation with art and new technology, and the works which were created in the period from 1960 to 1985 form an important part of the history of contemporary art. Today these digital pioneers are perhaps more important than ever not only from a historical perspective but also for the future.
   
Deltagande konstnärer Participating artists
Richard Bolam, Storbritannien
Alan Currall, Storbritannien
Trine Eidsmo, Norge
Peter Flemming, Kanada
Mogens Jacobsen, Danmark
Yunchul Kim, Korea
Trond Lossius/Kurt Ralske, Norge/USA
Rikard Lundstedt, Sverige
Vera Molnar, Frankrike
Peter Palvén, Sverige
Lene Leth Rasmussen, Danmark
Tania Ruiz Gutiérrez, Colombia
Mika Taanila, Finland
Maia Urstad, Norge
Magnus Wassborg/Tore Nilsson, Sverige
Marius Watz, Norge
Norman T. White, Kanada
Uli Winters & Frank Fietzek, Tyskland
ubermorgen, Österrike/Schweiz

Richard Bolam, United Kingdom
Alan Currall, United Kingdom
Trine Eidsmo, Norway
Peter Flemming, Canada
Mogens Jacobsen, Denmark
Yunchul Kim, Korea
Trond Lossius/Kurt Ralske, Norway/USA
Rikard Lundstedt, Sweden
Vera Molnar, France
Peter Palvén, Sweden
Lene Leth Rasmussen, Denmark
Tania Ruiz Gutiérrez, Colombia
Mika Taanila, Finland
Maia Urstad, Norway
Magnus Wassborg/Tore Nilsson, Sweden
Marius Watz, Norway
Norman T. White, Canada
Uli Winters & Frank Fietzek, Germany
ubermorgen, Switzerland/Austria

   
Digitala pionjärer: Digital pioneers:
Beck & Jung, Sverige
Lars-Gunnar Bodin, Sverige
Ann-Charlotte Johannesson, Sverige
Sture Johannesson, Sverige
Sveninge de Monér, Sverige
Torsten Ridell, Sverige
Göran Sundqvist, Sverige
Beck & Jung, Sweden
Lars-Gunnar Bodin, Sweden
Ann-Charlotte Johannesson, Sweden
Sture Johannesson, Sweden
Sveninge de Monér, Sweden
Torsten Ridell, Sweden
Göran Sundqvist, Sweden
   
Lars Gunnar Bodin
Seriella struktur,
1960
Mika Taanila, FI
Future Is Not What It Used To Be
   
Deltagande konstnärer More information about participating artists
Mer bilder från utställningen More images from the exhibition
   
Bakgrund och historia Background and history
Konceptet om en nordisk biennal för datorbaserad och högteknologisk konst är initierat och realiserat av föreningen Electrohype som bildades i Malmö 1999.
Den första utställningen, Electrohype 2000 vars tema var konst i den digitala sfären, ägde rum på Kajplats 305 och Galleri Rostrum hösten 2000. Det var då meningen att detta skulle vara en enstaka manifestation eller presentation av datorbaserad konst.
The concept of a Nordic biennial for computer-based and high technological art was initiated and realised by the Electrohype organization, which was established in Malmö in 1999.
The first exhibition, Electrohype 2000, whose theme was art in the digital sphere, took place at Kajplats 305 and Galleri Rostrum in the autumn of 2000. It was the intention then that the exhibition would be a one-off manifestation or presentation of computer-based art.
Responsen från publik, media och inte minst utövande konstnärer som nu hade fått en scen att visa sina arbeten på var mycket positiv. Därför har Electrohype fortsatt sitt arbete med att möjliggöra visningar för konst i denna genre genom en rad större och mindre utställningar. The response from the public, the media and not least the practicing artists, who had now gained a scene at which to exhibit their works, was extremely positive. Electrohype has therefore continued its work to make possible exhibits of art in this genre through a series of larger- and smaller-scale exhibitions.
Hösten 2002 arrangerades den andra stora utställningen i Malmö med temat Interplay, som fokuserade på olika former av samspel. Samspel mellan maskin och människa eller samspelet mellan maskin och kod. Utställningen Electrohype 2002 presenterades dels i Carolinahallen, i kvarteret S:t Gertrud, och dels i Malmö Konsthall. In the autumn of 2002 the second major exhibition was arranged in Malmö with the theme of Interplay in such different forms as the interplay between man and machine or the interplay between machine and code. The Electrohype 2002 exhibition was presented partly in Carolinahallen in the S:t Gertrud district and partly at Malmö Konsthall.
Utställningen Electrohype 2004 är sammanställd av Anna Kindvall och Lars Midbøe från organisationen Electrohype. Utställningen produceras av Electrohype i samarbete med Malmö Konsthall.   The Electrohype 2004 exhibition has been compiled by Anna Kindvall and Lars Midbøe of the Electrohype organisation. The exhibition has been produced by Electrohype in co-operation with Malmö Konsthall.